Trusted

Metamusk - Hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

37.33MB
Download
Downloads 50k - 250k
Version 1.4.4
Other versions Unknown

Metamusk - Hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

1. MetaMusk Token bắt nguồn từ mong muốn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, hướng đến phục vụ cho các giao dịch tài chính nhằm nâng cao giá trị cộng đồng, với sứ mệnh đóng góp vào cuộc cách mạng kỹ thuật số.

2. Mục tiêu của MetaMusk Token là chuyển đổi hệ thống tiền tệ, thay đổi cách tiến hành các giao dịch tài chính, mã hóa tất cả các giao dịch xuyên biên giới và được sử dụng trên phạm vi quốc tế với tham vọng trở thành một loại tiền tệ được lưu hành...

Read more

Related Posts

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done